FAQs Complain Problems

कम्प्युटर सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने बारे सूचना

प.सं. ः– प्रशासन ०७६÷०७७                            मिति ः– २०७६÷०७÷१४

च.नं. ः–                                                                                               

बिषय ः– सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सिंहदरबार काठमाण्डौंको मिति २०७६।०५।१७ गते गोरखापत्र दैनीक पत्रिकामा एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्धारा सेवा करारमा नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएको सुचना बमोजिम यस नगरपालिका अन्तर्गत देहायका व्यक्तिहरु देहायका पदमा संक्षिप्त सुचीमा छनौट हुन सफल भएको विभागको मिति २०७६।०६।१४ गतेको सुचना बाट जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सेवा एकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा ९ बमोजिम अन्तरबार्ता र कम्प्युटर सिप परिक्षणका लागि देहायका आवश्यक कागजातहरु सहित सोही मापदण्ड २०७६ को दफा ८ बमोजिम देहायको मिति, समय र स्थानमा कम्प्युटर सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने भएकोले सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल ः

क) फिल्ड सहायक

        १) प्रशु राम रिजाल      – रोल नंं. ११९८४

        २) रमिता कुमारी चौधरी  – रोल नंं. ५३२०८

        ३)सरिता कुमारी चौधरी   – रोल नं. ४०५५४

ख) एम.आई.एस. अपरेटर

        १) आरती चौधरी         – रोल नंं. १५७५९

        २) चन्द्रा कुश्मी          – रोल नंं. ४१४६९

        ३) जितेन्द्र चौधरी                – रोल नं. २३४८५

        ४)निरज लामिछाने       – रोल नं. २७६८९

        ५) प्रेम लाल चौधरी      – रोल नं. ३८७४५

        ६) रोयल चौधरी         – रोल नं. ३९६३७

        ७) लोक राज रिजाल     – रोल नं. ५५१५५

        ८) श्री राम चौधरी       – रोल नं. ५२०७४

एम.आई.एस.अपरेटरको लागि ः

कम्प्युटर ः सिप परिक्षण ः २०७६।०७।२१ गते विहान ८ः०० वजे देखि नगरपालिकाको कार्यालय

अन्तरवार्ता ः२०७६।०७।२२ गते विहान ८ः०० वजे देखि नगरपालिकाको कार्यालय

फिल्ड सहायकको लागि

अन्तरवार्ता ः२०७६।०७।२२ गते विहान १०ः०० वजे देखि नगरपालिकाको कार्यालय

सम्पर्क गर्न आउदा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु ः

१) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी

२) आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपी

३) कार्य अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपी

४) कम्प्युटर सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलीपी

नोट ः सवै कागजातहरुको सक्कल प्रति अनिबार्य साथमा ल्याउनु पर्ने छ ।