FAQs Complain Problems

बेरोजगार सूचीमा सूचिकृत हुनका लागि दिएका आवेदन फाराममा पुर्ण विवरण भर्ने बारे ।

चालु आ. व. २०७६/२०७७ का लागि संकलन भएका विवरणलाइ रोजगार ब्यबस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा अनलाइन दर्ता गर्नु पर्ने भएको छ । वडा कार्यालय बाट प्राप्त फारमहरुमा धेरै जसो विवरणहरु नभरेको र सफ्टवेयरले सम्पुर्ण विवरणहरु भरेका फाराम मात्र स्विकार्ने हुदा न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवेदन दिनु भएका सम्पुर्ण व्यक्तिहरुलाइ तपशिल बमोजिमका अपुग विवरणहरु सहित यहि मिति २०७६।०७।३० गते भित्र आ आफ्नो वडा कार्यालयमा गई आफ्नो फाराम पुर्ण रुपमा भरे- नभरेको रुजु गराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।

तपशिल

१ निवेदको फोटो र सम्वन्धित वडाको स्थायी बासस्थान खुल्ने आवश्यक कागजातको फोटोकपि (नागरिकता, बसाई सराई, विवाह दर्ता), सम्पर्क नम्बर, निवेदकको सहिछाप आदि ।

२ परिवारका सम्पुर्ण सदस्यको नाम, फाराम भर्ने व्यक्तिसंगको नाता, जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, जारी मिति, बार्षिक आम्दानी लगाएतका विवरणहरु ।