यस नगरपालिकाबाट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको वजेट