FAQs Complain Problems

सूचना प्रकाशन कार्य ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना

घोडाघोडी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुखड, कैलाली,
सुदूरपश्चिम प्रदेश,नेपाल

प. सं. २०७६÷०७७
च.नं.

विषय ः–सुचना प्रकाशन कार्यको ठेक्कामा दिने सम्बन्धि सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७६/४३०

ठेक्का नं. ५/GMUN/२०७६/०७७ पत्रपत्रिका 

यस नगरपालिकाको कार्यालयबाट स्थानीय स्तरको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सुचनाहरु प्रकाशित गर्नु पर्ने भएको हुदाँ आ.व. २०७६/०७७ मा स्थानीय स्तरको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरिने सम्पुर्ण सुचनाहरु प्रकाशन गर्न चाहने ईच्छुक स्थानीय स्तरका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी वा एडभरटाईजिङ्ग एजेन्सीहरुको जानकारीको लागि यो ३० दिने सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

क. शर्तहरु ः
१. सुचना प्रकाशन ठेक्का अवधी २०७६ सालको असोज १ गतेदेखी २०७७ सालको ज्येष्ठ मसान्तसम्म हुनेछ । 
२. यो सूचनामा प्रकाशित गरिएका बोलपत्रहरु सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ औँ दिन सम्मको कार्यालय समय भित्र घोडाघोडी नगरपालिकाको कार्यालय, सुखडबाट खरिद गर्न सकिनेछ । खरिद भएका बोलपत्रहरु १६ औँ दिन अपरान्ह १२ः०० बजे भित्र घोडाघोडी नगरपालिका कार्यालय, सुखडमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । प्राप्त बोलपत्रहरु सोही दिनको २ः०० बजे घोडाघोडी नगरपालिकाको कार्यालय, सुखडमा बोलपत्रदाताको रोहवरमा खोलिने छ । बोलपत्रदाता उपस्थित नभएपनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन । 
३. बोलपत्रदाताले खामको बाहिर पट्टि ठेक्का नं., ठेक्काको विवरण र नाम प्रष्ट बुझिने गरी लेख्नु पर्नेछ । बोलपत्र खरिदकर्ताले प्रत्येक ठेक्काको लागि छुट्टाछुट्टै बोलपत्र फाराम खरिद गरी छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
४. बोलपत्र खरिदकर्ताले बोलपत्र फाराम खरिद गर्दा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, मु.अ.कर दर्ताको प्रमाण, कर चुक्त्ताको प्रमाण, फर्म दर्ता र नविकरणको प्रमाण आदिको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ तोकिएको दस्तुर तिरी खरिद गर्नुपर्नेछ ।
५. बोलपत्र  खरिद गर्दा नियामानुसार लाग्ने दस्तुर वापतको रकम यस कार्यालयको कृषि विकास बैंक सुखड शाखामा रहेको संचित कोष खाता हि.नं.०८२२३००४१११५१०७२ मा दाखिला गरेको भौचर वा कार्यालयको राजश्व शाखामा रकम दाखिला गरेको रसीद पेश गर्नुपर्ने छ ।
६. बोलपत्र खरिदकर्ताले आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा प्र्रष्ट देखिने गरी लेख्नु पर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिईनेछ । दर्ता भएका सिलबन्दी बोलपत्र फिर्ता तथा संसोधन हुने छैन ।
७. बोलपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने दिन वा खोलिने दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सो को भोली पल्ट माथि उल्लेखित समयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ साथै त्यसै बमोजिम खोलिने कार्यक्रम पनि हुनेछ ।
८. रितपूर्वक दाखिला भएका बोलपत्र मध्ये घटी वा बढी छुट दिएको बोलपत्र स्विकृत गर्ने वा नगर्ने वा सूचना रद्ध गर्ने वा सूचना संसोधन लगायतका आदि सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । साथै कुनै शर्त सहतिको बोलपत्र स्विकार्य हुने छैन । 
९. ठेकेदारले नेपाल सरकार तथा नगरपालिकाको कार्यालय सुखड, कैलालीले समय समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ । साथै कार्यालय तथा ठेकेदार बिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
१०. सुचना प्रकाशन गर्न ईच्छुक स्थानीय स्तरका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी वा एडभरटाईजिङ्ग एजेन्सीले कबोल गरेको दरमा न्युनतम २० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।
११. प्रचलित नियमानुसार कालासूचीमा परेका र नगरपालिका कार्यालयलाई बुझाउनपर्ने बाकी वक्यौता भएका स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिका, विज्ञापन एजेन्सी वा एडभरटाईजिङ्ग एजेन्सीको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।

                                                                                             खगेन्द्र बहादूर सिंह

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत