FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अब्यबस्थित बसोबसिको हकमा वडा तहमा प्रकाशन भएको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत आशयको सुचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७९/११/०५

 घोडाघोडी नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

सुखड, कैलाली

सुदूरपश्चिमप्रदेश, नेपाल

 

Invitation for Bids No.: NCB/GMUN/WORK/27/079/080 construction of Raji Rekcha Lift Irrigation Project

Invitation for Bids

construction of Raji Rekcha Lift Irrigation Project

Ghodaghodi Municipality

 Invitation for Bids No.: NCB/GMUN/WORK/27/079/080

कोटेशन आह्वान गरिएको बारे ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिने सम्बन्धी पैतीस (३५) दिने सूचना ।

Pages