FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

नमुना विधालय सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशीका २०७५

नगर प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

छाडा तथा घरपालुवा जनावरको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

घोडाघोडी नगरपालिकाको पार्किङ्ग व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६

घर वहाल तथा विटौरी शुल्क संकलन कार्यविधि २०७६

Pages